Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Salgsbetingelser

Publisert:   11/17/2020      av   Knut Erling Røhnebæk
Settepoteter leveres i henhold til “Forskrift om settepotet” fastsatt av tidligere landbruksdepartementet 2. juli 1996. Sist endret 30. april 2010. Settepotetene leveres i følgende ny ubrukt emballasje, 25 kg’s sekker, storsekk eller kasser. Ved store bestillinger av enkeltsort er det mulig å få varen levert som bulkvare. Vare levert i 25 kgs sekk og storsekk levers på ny og ubrukt pall.

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse vil bli tilsendt og ordre bekreftet. I de tilfellene hvor vi har mindre vare tilgjengelig enn bestilt, vil ordre bli redusert. Ordre er bekreftet under forutsetning av at tilstrekkelig mengde vare er tilgjengelig. Dessverre hender det at vi får svikt i beholdningene i forhold til forutsatt. Dette kan medføre at selv bekreftede ordre blir redusert eller annullert. I slike tilfeller skal kjøper varsles omgående.

Avbestilling

Kjøpers annullering/endring av ordre godtas ikke senere enn 1 uke etter at kjøper har mottatt ordrebekreftelse. Ved kjøpers annullering/endring av en ordre utover fristen på 1 uke, belastes kjøper med inntil 10 % av kjøpesummen.

Mottak av varen

Mottaker av varen blir forut for leveranse varslet om ankomst av varene. Mottaker plikter å ha personell tilstede for å ta i mot settepotetene når disse ankommer leveringsadressen.

Reklamasjon

Kjøper skal ved mottak kontrollere at den mottatte varen har tilfredsstillende varekvalitet, og at varen er levert på en forsvarlig måte. Kjøper er ansvarlig for at varen oppbevares under optimale betingelser fra mottak til setting. Synlige feil eller mangler skal reklameres skriftlig senest 48 timer etter at varen er mottatt. Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart overfor transportør. Reklamasjon på grunn av skjulte feil skal skje skriftlig og umiddelbart etter at det fattes mistanke om slike feil eller feilen(e) blir synlige. Selger gir ingen garanti for at partiet ikke kan inneholde primærsmitte av Potettørråte (Phytophthora infestans). Garanti for ekthet av sorter, samt ansvar for synlige eller skjulte feil, erkjennes maksimalt inntil fakturaverdi. Selgeren erstatter ikke annen skade som for eksempel tapt avling, andre følgeskader eller arbeidskostnader. Forsinket eller mangelfulle reklamasjoner vil bli avvist. Reklamasjon skal sendes til den salgsavdelingen som har sendt varen.

Force majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, brann, streik, lockout, politisk uro eller andre forhold utenfor selgers kontroll, forbeholder selger seg rett til å annullere ordrebekreftelsen.

Betaling

Betalingstiden er 20 dager fra faktureringsdato hvor annet ikke er avtalt. Bankgaranti eller annen sikkerhet kan kreves. Etter forfall beregnes renter, for tiden 12,5% p.a.

Tvist

Ved eventuell tvist mellom partene sendes saken over til Reklamasjonsnemnda for såvarer.

Kjøpsloven

Kjøpsloven supplerer og utfyller disse salgsbetingelser så langt den passer og ikke står i strid med avtaler eller bestemmelser i disse salgsbetingelsene, tilbudet eller ordrebekreftelsen.